Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 97739/11.10.2022 (ΦΕΚ 5293/Β/13.10.2022) Αναδιάρθρωση ΕΥΔ Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/10/2022

ΥΑ 97739/11.10.2022 (ΦΕΚ 5293/Β/13.10.2022) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», η οποία μετονομάστηκε με την παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 και κατάργηση της υπό στοιχεία 53684/ΕΥΘΥ460/18.5.2015 (Β’ 948) υπουργικής απόφασης.
  • PDF (228,14 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/10/2022

ΜΟΔ Α.Ε.