Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 94728/04.10.2022 (ΦΕΚ 5229/Β/10.10.2022 Διάρθρωση ΕΥΔ Προγράμματος “Μεταφορές”

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/10/2022

ΥΑ 94728/04.10.2022 (ΦΕΚ 5229/Β/10.10.2022 Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Μεταφορές” σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) και κατάργηση της υπό στοιχεία 12/ΕΥΘΥ/1058/29.12.2017 (Β 81/2018) υπουργικής απόφασης.
  • PDF (233,21 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/10/2022

ΜΟΔ Α.Ε.