Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Χάλκης για την υλοποίηση του έργου "Μελέτη βελτιωτικών επεμβάσεων δικτύου αποχέτευσης Δήμου Χάλκης"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/10/2021

Προγραμματική Σύμβαση (βάσει του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016) μεταξύ του Δήμου Χάλκης και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ»


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/10/2021

ΜΟΔ Α.Ε.