Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κωδικοποιημένη έκδοση N. 4314/2014 (Μέρος Ι και ΙΙ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/10/2019

Κωδικοποιημένη έκδοση (Μέρος Ι και ΙΙ) N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) - Ενημέρωση μέχρι 5/6/2019

  • α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020
  • β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156 /16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.
  • PDF (914,86 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/3/2022

ΜΟΔ Α.Ε.