Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04.04.2017), άρθρα 58 και 59 τροποποιήσεις Ν. 4314

Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/4/2017

Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04.04.2017) Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις, Άρθρα 58 & 59 τροποποιούν τον 4314/2014


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/3/2022

ΜΟΔ Α.Ε.