Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάρτηση Πίνακα Αποτελεσμάτων συνολικής μοριοδότησης για τις ΕΥ ΕΠΑΝΕΚ, ΕΠΑΝΑΔ-ΔΜΒ και την ΚΥ ΜΟΔ (θέσεις 007, 008, 013, 014, 044, 045, 047, 048)

9/4/2019

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης όλων των σταδίων μοριοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (αρ. πρωτ. 3669/06.08.2018) για τις ανωτέρω θέσεις, αναρτάται ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων με βάση τη συνολική μοριοδότηση κατ' εφαρμογή των προβλεπομένων στη σχετική ΚΥΑ (129209/ΕΥΘΥ 938/30-11-2017).

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τη μοριοδότησή τους στα επιμέρους κριτήρια ατομικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών και το αργότερο έως τη Δευτέρα 15/4/2019.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται προς την Επιτροπή Ενστάσεων (ΚΥΑ 624/ΕΥΘΥ 83304/07.08.2018, ΦΕΚ Β' 3241) είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 115 24 Αθήνα, είτε προσωπικά στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΜΟΔ, στον 7ο όροφο της ανωτέρω διεύθυνσης.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/4/2021

ΜΟΔ Α.Ε.