Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις σε θέματα του ν. 4412/2016 και του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

17/5/2023

Κατά τον μήνα Μάιο πραγματοποιείται σειρά εκπαιδεύσεων που αφορούν τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και απευθύνονται στους/στις υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δασών που ασχολούνται με συγχρηματοδοτούμενα έργα. Συγκεκριμένα, αφορούν την παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνουν σειρά πρακτικών εκπαιδεύσεων στη διενέργεια μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικών διαγωνισμών για δημόσια έργα και μελέτες. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής ορίστηκαν για τις 3-5 Μαΐου για το θεωρητικό σκέλος και 15-18 Μαΐου και 29 Μαΐου-1 Ιουνίου για τις δύο πρακτικές εκπαιδεύσεις.

Αντικείμενο των σεμιναρίων είναι η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου του ν. 44412/2016 σε όλους τους/τις εκπαιδευόμενους/-ες και στη συνέχεια η διεξαγωγή πρακτικών εκπαιδεύσεων σε μορφή εργαστηρίου σε μικρότερες ομάδες, όπου παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία υλοποίησης των ηλεκτρονικών διαγωνισμών για δημόσια έργα και μελέτες μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Συμπληρωματικά, παρουσιάζεται το ΚΗΜΔΗΣ και οι απαιτήσεις που θέτει σχετικά με τις διαδικασίες των αναθέσεων και αναλύεται η ροή των εργασιών και τα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για έργα και μελέτες.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι μετά το πέρας του σεμιναρίου κάθε εκπαιδευόμενος/-η να γνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες ανάθεσης των έργων και να μπορεί να υλοποιήσει απρόσκοπτα έναν ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για Δημόσια Έργα και Μελέτες.

Οι εκπαιδεύσεις διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/5/2023

ΜΟΔ Α.Ε.