Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση του έργου « Εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης για τη χρήση 2020 και σχετικές προβλέψεις».

8/7/2021

Η εταιρία ΜΟΔ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, το έργο «Εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης για τη χρήση 2020 και σχετικές προβλέψεις».

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/7/2021

ΜΟΔ Α.Ε.