Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης επαναπιστοποίησης και επιθεωρήσεων επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΟΔ Α.Ε.»

14/7/2021

Η εταιρία ΜΟΔ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, το έργο «Παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης, επαναπιστοποίησης και επιθεωρήσεων επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΟΔ Α.Ε.». Στο πλαίσιο αυτό απέστειλε την συνημμένη πρόσκληση υποβολής προσφοράς στον διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) Φορέα TUV Austria Hellas.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/7/2021

ΜΟΔ Α.Ε.