Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμπλήρωση στελέχωσης της Ομάδας Υποστήριξης για το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στη Μεταλιγνιτική Εποχή

1/7/2021

Η ΜΟΔ καλεί τα στελέχη της, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τα οποία είναι υπάλληλοι ΜΟΔ Α.Ε. και απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη στελέχωση  της Ομάδας Υποστήριξης του Σχεδίου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση  (ΣΔΑΜ) της ΜΟΔ Α.Ε.

Για την ανωτέρω Ομάδα προκηρύσσονται:

  • Μια (1) θέση πτυχιούχου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) Οικονομολόγου, με ειδική γνώση ή/και εμπειρία σε χρηματοοικονομικά θέματα
  • Μια (1) θέση πτυχιούχου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών ή Οικονομικών Σπουδών, με ειδική γνώση ή/και εμπειρία σε δράσεις ΕΚΤ.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι εκτιμούν ότι οι γνώσεις τους και η εμπειρία τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ανωτέρω αντικειμένων, μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα εδώ.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι η 11 Ιουλίου 2021. Μετά την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι θα λάβουν με email την επιβεβαίωση παραλαβής της.

Σε περίπτωση προβλήματος στην ηλεκτρονική υποβολή ή για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με το στέλεχος του ΤΥΔΑΑΔ Δόμνα Οικονομίδου, doikonomidou@mou.gr

Αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/7/2021

ΜΟΔ Α.Ε.