Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Μελέτη προσθήκης αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Ηρωικής Νήσου Κάσου (ΕΣΗΔΗΣ: 196474)

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

10/3/2023

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Κωδικοί CPV:
-       71000000-8    Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης
-       71240000-2    Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, μηχανικού και τεχνικού γραφείου
-       71335000-5    Τεχνικές μελέτες
-       71321000-4    Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων
-       71314300-5    Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση
-       71314310-8    Υπηρεσίες θερμικής φυσικής των κτιρίων

Κατηγορία διαγωνισμού

Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες

Προϋπολογισμός

245.058,22 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)

Διάρκεια έργου

7 μήνες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

14/4/2023 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 196474
Πληροφορίες : Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Τηλέφωνο : 213 13 10 359
Ηλεκτρ. δ/νση : dty@mou.gr

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/3/2023

ΜΟΔ Α.Ε.