Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υποστήριξη διαχείρισης στο ΠΣΚΕ του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών, 30-45 ετών στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες κ τη Δυτ. Μακεδονία (ΕΣΗΔΗΣ: 18547)

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

7/3/2023

"Υποστήριξη διαχείρισης στο ΠΣΚΕ του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30-45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδoνίας"

Το έργο αφορά την υποστήριξη διαχείρισης στο ΠΣΚΕ του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία για 12 μήνες.
 ​​​
Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.​

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

60.000€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 74.400€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διάρκεια έργου

12 μήνες από την 10/5/2023, άλλως από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

20/3/2023 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΕΣΗΔΗΣ

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας : Μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.​

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/3/2023

ΜΟΔ Α.Ε.