Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) και της Ειδικής Υπηρεσίας ΣΔΑΜ

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

22/6/2022

Η ΜΟΔ ΑΕ προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού το έργο «Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) και της Ειδικής Υπηρεσίας ΣΔΑΜ» σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού Προμηθειών της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. Απόφαση ΥΠΕΘΟ 36072/22.10.01, ΦΕΚ 1441/Β/22.10.2001), με κριτήριο ανάθεσης την προσφορά με το χαμηλότερο μοναδιαίο τίμημα €/τ.μ., και σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που παρατίθενται στη παρούσα πρόσκληση και ιδιαίτερα στο άρθρο 5 αυτής.

Το ανώτατο προϋπολογιζόμενο μοναδιαίο μίσθωμα για τη μίσθωση του ακινήτου ανέρχεται μέχρι του ποσού των 20 €/τμ.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

Το ανώτατο προϋπολογιζόμενο μοναδιαίο μίσθωμα για τη μίσθωση του ακινήτου ανέρχεται μέχρι του ποσού των 20 €/τμ.

Διάρκεια έργου

μέχρι 31/12/2025

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

7/7/2022 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Έδρα της ΜΟΔ

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/6/2022

ΜΟΔ Α.Ε.