Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επαλήθευση και τεχνική διαχείριση στο ΠΣΚΕ του προγράμματος απασχόλησης ανέργων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

27/5/2022

Το έργο αφορά στην υποστήριξη της διαδικασίας υποβολών, της χρήσης των υποσυστημάτων και εν γένει την τεχνική υποβοήθηση των χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) των υποσυστημάτων της ροής διαχείρισης του 3ου κύκλου του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών για δώδεκα μήνες.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

30.645,16€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 38.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διάρκεια έργου

Ένα (1) έτος, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

8/6/2022 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΕΣΗΔΗΣ

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας : Μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/5/2022

ΜΟΔ Α.Ε.