Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου διαχείρισης έργων των εκχωρημένων μέτρων-υπομέτρων του ΠΑΑ στις 7 Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Περιφερειακών Υπηρεσιών και στη Γεν. Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ (Κωδ ΕΣΗΔΗΣ 149264)

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

23/12/2021

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης στη διαχείριση έργων των εκχωρημένων Μέτρων-Υπομέτρων του ΠΑΑ στις 7 Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Περιφερειακών Υπηρεσιών και στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Κριτήριο Ανάθεσης:

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (ΕΣΗΔΗΣ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 79411000-8 και συμπληρωματικά 79111000-5

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

1.202.140,32€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.490.654,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και δικαίωμα προαίρεσης με εκτιμώμενη αξία έως 30% του αρχικού προϋπολογισμού (εκτιμώμενος Π/Υ χωρίς ΦΠΑ μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης 1.562.782,42€)

Διάρκεια έργου

24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

17/1/2022 13:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Πληροφορίες: Μαρία Ανδρονή, τηλ: +30 213 13 10 197, e-mail: mandroni@mou.gr

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/1/2022

ΜΟΔ Α.Ε.