Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη διοικητικής οργάνωσης και λειτουργικής μέριμνας των εργασιών της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας και επικαιροποίηση και παρακολούθηση των μητρώων της

Ενεργή

Ημερομηνία δημοσίευσης

12/10/2021

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τεχνικής υποστήριξης της οργάνωσης και λειτουργίας της νεοσύστατης Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας η ΜΟΔ προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών  «Υποστήριξη διοικητικής οργάνωσης και λειτουργικής μέριμνας των εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας και επικαιροποίηση και παρακολούθηση των μητρώων της » (CPV: 72253000-3 Γραμμή άμεσης βοήθειας και υπηρεσίες υποστήριξης, 72512000-7 Υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων), μέσω του ενιαίου καταλόγου μελετητών και παρόχων υπηρεσίες τεχνικής φύσεως της ΜΟΔ και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής..

μέσω του ενιαίου καταλόγου παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους Δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014 – 2020 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

59.677,42 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (74.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Διάρκεια έργου

Ως 31/10/2022

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

25/10/2021 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Έδρα της ΜΟΔ

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Τηλέφωνο : 213 13 10 360
Ηλεκτρ. δ/νση sanast@mou.gr

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
Φαξ
210 7700502
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/10/2021

ΜΟΔ Α.Ε.