Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επέκταση Εγγυήσεων Εξοπλισμού Πληροφοριακού Κέντρου

Ενεργή

Ημερομηνία δημοσίευσης

24/9/2021

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η επέκταση εγγυήσεων εξοπλισμού Πληροφορικής της Αναθέτουσας Αρχής, του κατασκευαστή Dell. Αφορά εξυπηρετητές (servers), εξωτερικό σύστημα δίσκων (SAN), συστήματα λήψης αντιγράφων ασφαλείας B2T και B2D. Το σύνολο του ανωτέρω εξοπλισμού λειτουργεί στο Πληροφοριακό Κέντρο (Data Center) της Αναθέτουσας Αρχής. Στον εξοπλισμό αυτό φιλοξενείται πλήθος κρίσιμων εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ. Η προμήθεια του ανωτέρω εξοπλισμού έγινε στο μεγαλύτερο μέρος της στο τέλος του 2015, εκτός ενός περιορισμένου αριθμού εξυπηρετητών, η προμήθεια των οποίων έγινε στο τέλος του 2017. Η εγγύηση του ανωτέρου εξοπλισμού έχει λήξει και, λόγω της κρισιμότητάς του, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη επέκτασης των εγγυήσεων κατά δύο επιπλέον έτη.

Κωδικός CPV: 30237000-9

Κατηγορία διαγωνισμού

Προμήθεια

Προϋπολογισμός

241.935,48 € μη συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε νομίμου ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

Δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

25/10/2021 13:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Προσφορές υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
Φαξ
210 7700502
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/9/2021

ΜΟΔ Α.Ε.