Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπτυξη Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για Δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Ενεργή

Ημερομηνία δημοσίευσης

3/9/2021

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η διαχείριση, η ολοκλήρωση των υφιστάμενων και η υλοποίηση των νέων δράσεων του ΠΑΑ 14-20, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων CLLD/Leader και πιο συγκεκριμένα:
α) Η τεχνική διαχείριση των υποσυστημάτων των προγραμμάτων του ΠΑΑ 2014-2020 στο ΠΣΚΕ
β) Η ανάπτυξη λογισμικού για την υλοποίηση των υποσυστημάτων του ΠΣΚΕ που απαιτούνται προκειμένου να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η ροή διαχείρισης των υφιστάμενων προγραμμάτων του ΠΑΑ 2014-2020
γ) Η ανάπτυξη λογισμικού για την υλοποίηση των υποσυστημάτων του ΠΣΚΕ που απαιτούνται προκειμένου να ενεργοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η ροή εργασιών των νέων προγραμμάτων του ΠΑΑ
δ) Η ανάπτυξη λογισμικού για τη διαχείριση μεταφερόμενων πράξεων στην επόμενη προγραμματική περίοδο
 
Κωδικός CPV: α) 72212000-4, β) 72253200-5

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

855.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε νομίμου ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

15/08/2025

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

6/10/2021 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Προσφορές υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
Φαξ
210 7700502
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/9/2021

ΜΟΔ Α.Ε.