Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τεχνική υποστήριξη των διαχειριστικών σταδίων των δράσεων ΠΑΑ (συμπεριλαμβανομένου CLLD/LEADER) στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

31/8/2021

Το αντικείμενο του έργου αφορά στη τεχνική υποστήριξη των χρηστών (γεωργοί, επιχειρήσεις, υπάλληλοι Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, Διαχειριστικών Αρχών κ.ο.κ.) του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για τη διαχείριση των δράσεων ΠΑΑ (συμπεριλαμβανομένων των δράσεων CLLD/LEADER).

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

60.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διάρκεια έργου

Οκτώ (8) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

14/9/2021 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΜΟΔ Α.Ε., Λουΐζης Ριανκούρ 78Α, Τ.Κ. 115 24, Αθήνα

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
Φαξ
210 7700502
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/9/2021

ΜΟΔ Α.Ε.