Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τη Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

21/7/2020

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην υποστήριξη της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  για την άσκηση του ρόλου της στη διαχείριση των εκχωρημένων δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αρμοδιότητάς τους (υλοποίηση των δασικών μέτρων 8.3 και 8.4), και των Δικαιούχων των δράσεων των δασικών μέτρων 8.3 και 8.4 που ανήκουν στη δικαιοδοσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  στην ένταξη και στις διαδικασίες υλοποίησης των έργων τους.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

Είκοσι εννέα χιλιάδες, τετρακόσια ευρώ (29.400€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (36.456€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 85312320-8

Διάρκεια έργου

Ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

31/7/2020 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΜΟΔ Α.Ε., Λουΐζης Ριανκούρ 78Α, Τ.Κ. 115 24, Αθήνα

Πληροφορίες: Μαρία Ανδρονή, τηλ: +30 213 13 10 197, mandroni@mou.gr

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/7/2020

ΜΟΔ Α.Ε.