Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τη Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

21/7/2020

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην υποστήριξη της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την άσκηση του ρόλου της στη διαχείριση των εκχωρημένων δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αρμοδιότητάς τους (υλοποίηση των δασικών μέτρων 8.3 και 8.4), και των Δικαιούχων των δράσεων των δασικών μέτρων 8.3 και 8.4 που ανήκουν στη δικαιοδοσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στην ένταξη και στις διαδικασίες υλοποίησης των έργων τους.

Κριτίριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

Εντεκα χιλιάδες, πεντακόσια πενήντα ευρώ (11.550€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (14.322€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 85312320-8

Διάρκεια έργου

Διάρκεια έργου : Ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

31/7/2020 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΜΟΔ Α.Ε., Λουΐζης Ριανκούρ 78Α, Τ.Κ. 115 24, Αθήνα.

Πληροφορίες: Μαρία Ανδρονή, τηλ: +30 213 13 10 197, mandroni@mou.gr

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/7/2020

ΜΟΔ Α.Ε.