Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Σύστημα επιλογής & πρόσληψης

Το σύστημα επιλογής και πρόσληψης των στελεχών που εφαρμόζεται για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει την ακόλουθη διαδικασία και φάσεις:

  • Διερεύνηση αναγκών των Ειδικών Υπηρεσιών σε στελεχιακό δυναμικό επιστημονικού επιπέδου (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) – περιγραφές και προδιαγραφές θέσεων εργασίας
  • Δημοσιοποίηση της προκήρυξης στον πανελλαδικό και περιφερειακό τύπο και στο δικτυακό τόπο της ΜΟΔ
  • Έλεγχο πληρότητας και τυπικών προσόντων των φακέλων υποψηφιότητας
  • Διενέργεια γραπτού διαγωνισμού
  • Αξιολόγηση τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων των επιτυχόντων στις εξετάσεις υποψηφίων με τη διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων

Θεσμικά η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης στελεχών πλαισιώνεται από:

  • την Επιτροπή Διαγωνισμού της ΜΟΔ, η οποία φέρει τη συνολική ευθύνη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής
  • την Επιτροπή Εξετάσεων, αποτελούμενη από καθηγητές Πανεπιστημίου, η οποία φέρει την επιστημονική ευθύνη για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων με αδιάβλητο και έγκυρο τρόπο.

Η διαδικασία προσλήψεων από τον ιδιωτικό τομέα μέσω δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος της ΜΟΔ έχει καταστεί ανενεργή με τον Ν. 3812/2009. Κατά συνέπεια, δυνατότητα εισροών προσωπικού στις ΕΥ για την κάλυψη των εκάστοτε κενών υπάρχει μόνο από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα ή από τις ίδιες τις Ειδικές Υπηρεσίες του συστήματος δομών του ΕΣΠΑ.

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/09/2022

ΜΟΔ Α.Ε.