Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Επιχειρησιακό σχέδιο ανάδειξης και προστασίας ιστορικών ναυαγίων του Αιγαίου

Μέσα στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της ΜΟΔ γίνεται προσπάθεια εκπόνησης ενός επιχειρησιακού σχεδίου για την αποτελεσματική προστασία, διατήρηση και προβολή του συνόλου των ιστορικών ναυαγίων του Αιγαίου σε σχέση με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των τόπων που τα φιλοξενούν.

Με τον όρο «ιστορικά ναυάγια» αναφερόμαστε σε αυτά που είναι βυθισμένα στις ελληνικές θάλασσες για περισσότερα από 50 χρόνια. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 90% των ναυαγίων που έχουν εντοπιστεί στη Μεσόγειο βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και τα περισσότερα από αυτά διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση. Επιπλέον, είναι πολύτιμες δεξαμενές ιστορικής πληροφορίας, γίνονται εστία συγκέντρωσης της θαλάσσιας μεσογειακής βιοποικιλότητας και προκαλούν το ενδιαφέρον της παγκόσμιας καταδυτικής κοινότητας.

Τα οφέλη που μπορούμε να αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των ιστορικών ναυαγίων είναι σημαντικά και αναγνωρίζονται ήδη από την παγκόσμια κοινότητα. Συγκεκριμένα, η αξιοποίηση των ιστορικών ναυαγίων:

 • Συμβάλλει στη βιώσιμη τουριστική και κατά συνέπεια οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής
 • Προσφέρει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της επιστημονικής έρευνας και συντήρησης in situ
 • Συμβάλλει στη διάδοση της ιστορικής γνώσης
 • Οδηγεί στην αποτελεσματική προστασία και διατήρηση των ναυαγίων μέσω της δημιουργίας των απαραίτητων μηχανισμών ελέγχου
 • Συμβάλλει στην προστασία του υποθαλάσσιου φυσικού πλούτου
 • Συμβάλλει στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής

Για τον σκοπό αυτό έχει συσταθεί τετραμελής ομάδα εργασίας από στελέχη της ΜΟΔ με αντικείμενο:

 1. Τη συγκέντρωση και καταγραφή όλων των διαθέσιμων στοιχείων για ιστορικά ναυάγια του Αιγαίου (χωροθέτηση, ιδιοκτησιακό καθεστώς, αποτυπώσεις, τεκμηριώσεις, αρχαιολογικές έρευνες, κ.λπ.).
 2. Τη διερεύνηση της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία και ανάδειξη των ιστορικών ναυαγίων καθώς και τον εντοπισμό των νομοθετικών κενών που πρέπει να καλυφθούν προς την κατεύθυνση αυτή.
 3. Τη διερεύνηση του διεθνούς νομοθετικού πλαισίου που διέπει την προστασία και ανάδειξη των ιστορικών ναυαγίων, καθώς και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.
 4. Τη διερεύνηση διεθνών αρχών προστασίας και ανάδειξης των ιστορικών ναυαγίων και της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
 5. Τη διερεύνηση της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού και των μελλοντικών τάσεών του στην Ελλάδα και παγκόσμια.
 6. Τη μελέτη καλών πρακτικών προστασίας, ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης των ιστορικών ναυαγίων σε όλο τον κόσμο.
 7. Τη διεξαγωγή SWOT ανάλυσης αναφορικά με τις στρατηγικές βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης των τόπων, στη θαλάσσια περιοχή των οποίων βρίσκονται ιστορικά ναυάγια πλοίων.
 8. Τη σύνταξη προδιαγραφών και προτύπων για την προστασία, λειτουργία και βιώσιμη τουριστική αξιοποίηση των ιστορικών ναυαγίων.
 9. Τη διατύπωση προτάσεων δημιουργίας Επισκέψιμων Ενάλιων Ιστορικών Τόπων, σε συσχετισμό με τις αναπτυξιακές ανάγκες της κάθε περιοχής.
 10. Την επεξεργασία προδιαγραφών δημιουργίας Δικτύου Σύνδεσης του συνόλου των Επισκέψιμων Ενάλιων Ιστορικών Τόπων.

Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα συνολικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προς μελλοντική αξιοποίηση (π.χ. για χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων προβολής και αξιοποίησης των ναυαγίων του Αιγαίου ή για να συμβάλει σε μια ολοκληρωμένη ελληνική πρόταση, αφετηρία διεθνούς συνεργασίας για την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πολιτικών για την προστασία και αξιοποίηση των ναυαγίων).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.