Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ευρετήριο όρων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναζήτηση με βάση το αρχικό γράμμα (Α-Ω, Α-Ζ)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 11 από 2 σελίδες

Μαθητεία - Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση (πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή), καθώς και την επιδότηση της πρακτικής άσκησης (πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. ...

ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ματαίωση διαδικασίας ανοιχτού διαγωνισμού, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την ανάθεση του έργου: «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΔΕ) Υ.Π.ΕΝ.»

Με την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/50217/308 – 26.6.2020 (ΑΔΑ: Ψ89Β4653Π8-58Β) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ματαιώθηκε η διαδικασία διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση του έργου «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΔΕ) ...

μεθοδολογία ανάπτυξης

Μελέτη «Πρώτο Στάδιο Μελετών Έργων Ενεργειακής αναβάθμισης επί του κτιρίου ΕΚΔΔΑ στον Ταύρο»

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «Πρώτο Στάδιο Μελετών Έργων Ενεργειακής αναβάθμισης επί του κτιρίου ΕΚΔΔΑ στον Ταύρο». Κριτήριο ...

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού του ΥΠΕΚΑ (Διακήρυξη 04/2014)

Δημοσιεύεται η Απόφαση για την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού του ΥΠΕΚΑ (Διακήρυξη 04/2014) στο πλαίσιο του έργου : «Eυαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και ...

Μεταφορά της περιοχής μελών του ιστοχώρου της ΜΟΔ

Το υλικό που βρίσκεται στην περιοχή μελών του παλιού ιστοχώρου της ΜΟΔ έχει επικαιροποιηθεί και μεταφερθεί στο Δίαυλο.

Μέτρα της ΜΟΔ για την πρόληψη της επιδημίας του κορονοϊού Covid-19

Η ΜΟΔ με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενούς της αλλά και στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα, προέβη σε μέτρα για την πρόληψη της επιδημίας του κορονοϊού.

μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΣΥΛΒΙΑ

Αποτελέσματα 1 - 10 από 11 από 2 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.