Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υπηρεσίες υποστήριξης ψηφιακού οργανογράμματος στη διαδικτυακή εφαρμογή (ΕΣΗΔΗΣ: 163550)

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

24/6/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμβασης παροχής υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Το έργο αφορά την καταγραφή, αποτύπωση και επικαιροποίηση/ενημέρωση της υπάρχουσας κατάστασης του ψηφιακού οργανογράμματος της ΜΟΔ ΑΕ και του πλέγματος των ειδικών και άλλων υπηρεσιών στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό της ΜΟΔ ΑΕ, καθώς και της κατανομής του  προσωπικού της ΜΟΔ Α.Ε. και των στελεχών ΕΣΠΑ που έχουν αποσπαστεί από άλλους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα στο ψηφιακό οργανόγραμμα.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

41.129,03€ πλέον ΦΠΑ ή 51.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

Ένα (1) έτος, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

5/7/2022 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΕΣΗΔΗΣ
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας: Μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/6/2022

ΜΟΔ Α.Ε.